Sådan behandler Oceaim ApS dine personoplysninger - Samtykke

Det er vigtigt for Oceaim, at personer i forløb, som har givet Oceaim personoplysninger, kan være trygge ved, at vi behandler disse oplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.
Herunder har vi beskrevet, hvordan Oceaim behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.
Vi behandler dine person- og helbredsoplysninger med udgangspunkt i dit samtykke.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Oceaim er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Oceaim ApS
CVR-nr. 33949367

Havnepladsen 8, 1. sal
4800 Nykøbing Falster
E-mail: info@oceaim.dk
Telefon: 70 260 210

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores coachingydelser. Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med statistiske analyser.

3. Kategorier af personoplysninger

Som led i dit nuværende eller tidligere coachingforløb behandler vi oplysninger om dig. De følsomme personoplysninger og helbredsoplysninger vi behandler om dig, har vi modtaget fra din kommune eller fra dig. Det betyder, at nogle af de oplysninger, som Oceaim behandler om dig, er følsomme, da det kan udledes af vores behandling, at du modtager eller har modtaget vores ydelser, fordi du er sygemeldt.

Vi kan behandle disse personoplysninger om dig:

 • Personnummer
 • Stamdata, herunder dit navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse og evt. din stillingsbetegnelse
 • Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med Oceaim
 • Noter fra sessioner
 • Midt- og slutstatus
 • Evaluering af fremskridt og udbytte
 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver information om antal sessioner brugt og eventuelle udeblivelser og aflysninger til:

Din sagsbehandler i din kommune, såfremt du er henvist fra din kommune.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi benytter en databehandler der er hjemhørende i et tredjeland (USA), der af Europa-Kommissionen betragtes som sikkert. Vores data opbevares på en server i EU.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig eller din kommune.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat i Oceaim's slettepolitik.

 • Elektroniske journaldata i 8 år, herefter i anonymiseret form uendeligt til statistisk brug
 • Fysiske journaler i op til 2 mdr. efter dit forløb er afsluttet, hvorefter de makuleres
 • Evt. mailkorrespondance i op til 6 mdr.

8. Fortrolighed

Vi er underlagt fortrolighed i al behandling af borgere og vores fortrolighed vil blive opretholdt i alt undtagen under helt særlige forhold.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, betyder det at vi ikke kan fortsætte dit coachingforløb hos os.

Din tilbagetrækning af samtykke vil ikke ske med tilbagevirkende kraft, så Oceaims behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står i punkt 1.

10. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Oceaim's behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte Oceaim.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.